document.write('
') 老子励志的话语及范例 - 故事窝

故事窝

当前位置:主页 > 哲理故事 > / 正文

老子励志的话语及范例

2022-04-07 20:02:08200 ℃

老子励志的话语及范例

老子励志的话语及范例

 1、上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

 2、上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。——老子《道德经》

 3、江海所以能为百谷王者,以其善下之。——老子《道德经》

 4、万物之始,大道至简,衍化至繁。

 5、多言数穷,不如守中。——老子《道德经》

 6、持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。

 7、是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。——老子

 8、有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。

 9、不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

 10、大邦者下流,天下之牝,天下之交也。牝常以静胜牡,以静为下。故大邦以下小邦,则取小邦;小邦以下大邦,则取大邦。故或下以取,或下而龋大邦不过欲兼畜人,小邦不过欲入事人。

 11、大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

 12、圣人常无心,以百姓心为心。

 13、天之道,利而不害。人之道,为而不争。

 14、金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道。

 15、圣人自知不自见;自爱不自贵。——老子《道德经》

 16、天之道,利而不害;圣人之道,为而不争......

 17、大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

 18、上善若水,水善利万物而不争。

 19、小国寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。

 20、居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

 21、不言之教,无为之益,天下希及之。

 22、欲上民,必以言下之。欲先民,必以身后之。

 23、有,是万物之所始;无,是万物之所母。

 24、人法地,地法天,天法道,道法自然。

 25、天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

 26、道可道,非常道;名可名,非常名。

 27、知者不言,言者不知。

 28、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。

 29、企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。

 30、道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。

 31、物或恶之,故有道者不处。

 32、道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。

 33、图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

 34、知不知,尚矣;不知知,病也。圣人不病,以其病玻夫唯病病,是以不玻

 35、清净为天下正。

 36、民不畏死,奈何以死惧之?若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢?

 37、道势术,以势养道,以术谋势。有道无持,道乃虚空,有恃无道,其恃也忽。欲动天下,当动天下之心。言不必信,行不必果,惟义所在。

 38、祸莫大于轻敌,灯塔体育,轻敌几丧吾宝。故抗兵相若,哀者胜矣。

 39、天下万物生于有,有生于无。

 40、太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。

 41、宠辱若惊,贵大患若身。

 42、慎始如终,则无败事。——老子《道德经》

 43、多言数穷,不如守中。

 44、天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以其无私邪?故能成其私。

 45、善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天古之极。

热门图片
最近更新

Powered By 故事窝 津ICP备17010653号-1 网站地图